EU-US Privacy Shield in werking vanaf 12 juli 2016

Op 12 juli 2016 is het EU-US Privacyshield in werking is getreden, zie:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_nl.htm

Maar dit betekent nog niet dat persoonsgegevens meteen kunnen worden overgedragen naar de VS.

Zie volgende passage in persbericht:

‘ Volgende stappen:
Het “adequaatheidsbesluit” zal vandaag ter kennis van de lidstaten worden gebracht en zal daardoor onmiddellijk in werking treden. Aan Amerikaanse kant zal het privacy schildkader worden gepubliceerd in het Federal Register, wat het equivalent is van ons Publicatieblad. Het Amerikaanse ministerie van Handel zal het privacy schild in werking stellen. Zodra de ondernemingen de gelegenheid hebben gehad om het kader te bestuderen en de nodige aanpassingen te doen om de nieuwe voorschriften te kunnen naleven, zullen zij bij het ministerie van Handel een certificering kunnen indienen met ingang van 1 augustus. Tegelijkertijd zal de Commissie een korte gids voor de burgers publiceren waarin de mogelijkheden van verhaal worden uitgelegd ingeval een natuurlijke persoon van mening is dat zijn persoonsgegevens zijn gebruikt zonder dat met de gegevensbeschermingsregels rekening is gehouden.’

Vanaf 1 augustus 2016 kunnen VS bedrijven hun certificering indienen. Het zal duidelijk zijn dat wanneer de certificering is toegekend door het VS Ministerie van Handel dat pas op dat moment er feitelijk kan worden overgegaan tot het verstrekken van gegevens. De certificering zal worden gepubliceerd in een register op een VS overheidswebsite.